Yhdistyksen säännöt

KELLO-KIVINIEMI ALUEEN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

Voimassaolevat säännöt: 15.08.2022 13:19:21

1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Kello-Kiviniemi alueen asukasyhdistys ry ja sen
kotipaikka on Oulun kaupunki ja toiminta-alueena on Kellon suuralue.

2 § TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueen
asukkaiden yhteisiä asumiseen ja naapuriapuun sekä yhteisöllisyyteen
liittyviä etuja, alueen viihtyvyyttä, turvallisuutta, palvelutasoa
ja toiminta-alueen omaleimaisuuden ja kulttuurihistoriallisen arvon
säilymistä.

3 § TOIMINTAMUODOT

– tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja
aloitteita viranomaisille ja eri yhteisöille
– avustaa jäseniään ohjaamalla ja neuvomalla
– seuraa kaupungin viranomaisten, virastojen ja muiden
toimielinten toimintaa sekä ottaa kantaa ja vaikuttaa esityksin
kaavoitus-, rakennus- turvallisuussuunnitelmiin.
– harjoittaa alaansa liittyvää tiedotus- ja koulutustoimintaa
– järjestää ja organisoida talkoita ja vapaaehtoistoimintaa sekä
naapuriapu toimintaa
– järjestää asukaslähtöistä harrastustoimintaa, jolla tuetaan
asukkaiden hyvinvointia.
– tekee tarkoitustaan edistävää yhteistyötä muiden yhdistysten ja
yhteisöjen kanssa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
– kerätä jäsenmaksuja ja järjestää asianomaisella luvalla
arpajaisia ja rahankeräyksiä
– perustaa rahastoja, joiden ohjesäännöt yhdistys kokouksellaan
vahvistaa
– omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja
kiinteää omaisuutta
– harjoittaa asukastupa toimintaa, hanke- ja projektitöitä,
kioskikauppaa,
– järjestää myyjäisiä ja kirpputorimyyntiä
– perustaa yrityksen
– vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
– palkata työntekijöitä sekä hakea palkkaukseen saatavia tukea
– ottaa henkilöitä kuntouttavaan työtoimintaa, työkokeiluun sekä
harjoitteluun

Yhdistys voi liittyä jäseneksi kansainvälisiin, valtakunnallisiin ja
paikallisiin jäsentensä etuja ajaviin liittoihin ja yhdistyksiin tai
erota niistä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut
ainakin kaksi kolmasosa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.

4 § JÄSENEKSI LIITTYMINEN JA JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista (15)
vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka asuu yhdistyksen toiminta-alueella.
Jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa taikka hakemuksella yhdistyksen puheenjohtajalle tai muulle yhdistyksen hallituksen jäsenelle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen toiminnassa ansioitunut jäsen voidaan yhdistyksen
hallituksen päätöksellä nimittää kunniajäseneksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen vuosikokous määrää jäsenmaksun kutakin vuotta varten
erikseen varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille.
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Hallitus pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Luetteloon merkitään
ainakin kunkin jäsenen täydellinen nimi ja asuinosoite sekä
puhelinnumero ja sähköpostiosoite

5 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jos jäsen on
jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajalta.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on menettelyllään
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai jos hän ei enää täytä
jäsenyyden ehtoja. Jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ennen
erottamispäätöksen tekemistä.

6 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8) muuta varsinaista
jäsentä sekä sijaisuusjärjestyksessä kaksi (2) varajäsentä, joilla
on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Puheenjohtajan,
hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta
siten, että puolet (1/2) muista jäsenistä ja varajäsenistä eroaa
vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat jäsenet
valitaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan
kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
puolet (1/2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtajan
ollessa estynyt koollekutsujana toimii varapuheenjohtaja.
Yhdistyksen hallituksen kokouksiin annetaan kutsu viimeistään kolme
(3) päivää ennen kokousta joko kirjallisesti tai henkilökohtaisesti.
Hallituksen kokous voidaan pitää myös etäyhteydellä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) sen
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on
läsnä. Uuden hallituksen tulee pitää järjestäytymiskokous kuukauden
sisällä valinnasta.

Hallitus voi nimetä avukseen työryhmiä erikseen nimettyä tehtävää
varten. Työryhmään tulee kuulua vähintään yksi (1) hallituksen
jäsen.

Hallituksen varsinaisen jäsenen erotessa kesken toimikauden,
varajäsen toimii hänen tilallaan toimikauden loppuun saakka.

Hallituksen tehtävä on:
– valvoa, että toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä,
yhdistyslakia ja yhdistyksen kokouksien tekemiä päätöksiä
– johtaa yhdistyksen toimintaa ja toimeenpanna kokousten
päätökset
– hoitaa yhdistyksen taloutta ja hallintoa, joiden hoidosta se on
vastuuvelvollinen yhdistyksen vuosikokoukselle
– päättää jäsenten hyväksymisestä yhdistykseen
– pitää jäsenluetteloa
– laatia kalenterivuosittain yhdistyksen toimintakertomus ja
tilinpäätös
– laatia kalenterivuosittain toimintasuunnitelma ja talousarvio
– päättää kunniajäsenen nimittämisestä
– valvoa asettamiensa työryhmien työskentelyä.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous on vuosikokous, joka pidetään
joka vuosi helmi-maaliskuun aikana hallituksen määräämänä päivänä.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous
niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettavaa asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän
kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä sekä
kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja
puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä
toisin määrätä, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet (1/2)
äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi
tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa
kannattavansa, vaaleissa arpa.
Sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen
omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa päätökseksi
tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa
(3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen antamaan osoitteeseen.
Vuosikokouksesta ilmoitetaan myös ilmoituksella sekä somepalveluissa.

8 § YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien
lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestähallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksujen suuruudet, niiden perintäaika ja -tapa,
toiminnantarkastajan, puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan,
toimikuntien vetäjien palkkiot, kokouspalkkiot sekä kulukorvaukset
8. valitaan joka toinen vuosihallituksen puheenjohtaja, jota
kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi
9. valitaan muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten
tilalle
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi tai
kaksi varahenkilöä
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti
ilmoitettava hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.

9 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai
hallituksen määräämä henkilö yksin.

10 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
sääntömääräistä vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kahta (2) viikkoa ennen
yhdistyksen vuosikokousta.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen
vuosikokouksessa, jos esitys on tehty sääntöjen mukaisessa
järjestyksessä, ja jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) läsnä
olevista äänestykseen osallistuvista äänestää sen puolesta.
Sääntömuutos on mainittava kokouskutsussa.

12 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistys purkautuu, jos kahdessa peräkkäisessä asiaa käsittelemään
kutsutussa yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
Sivu: 5(5)
annetuista äänistä niin päättää. Päätös toisen kokouksen
ajankohdasta tulee tehdä ensimmäisessä asiaa käsittelemään koolle
kutsutussa kokouksessa. Kokousten väliaika on vähintään yksi
(1) kuukausi. Yhdistyksen purkauduttua luovutetaan sen omaisuus
yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan viimeisen kokouksen
määräämällä tavalla.

13 § MUUT MÄÄRÄYKSET

Siltä osin kuin nämä säännöt eivät sisällä erillisiä määräyksiä,
noudatetaan yhdistyslain kulloinkin voimassa olevia määräyksiä.