Yhdistyksen säännöt

KELLO-KIVINIEMI ALUEEN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

Yhdistys perustettu 7.5.2012 Kellossa

1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Kellon suuralueen asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki ja toiminta-alueena on Kellon suuralue.

2 § TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueen asukkaiden yhteisiä asumiseen liittyviä etuja, alueen viihtyvyyttä, palvelutasoa ja toiminta-alueen omaleimaisuuden ja kulttuurihistoriallisen arvon säilymistä.

3 § TOIMINTAMUODOT

•    tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja eri yhteisöille sekä avustaa jäseniään ohjaamalla ja neuvomalla
•    seuraa kaupungin viranomaisten, virastojen ja muiden toimielinten toimintaa sekä ottaa kantaa ja vaikuttaa esityksin kaavoitus-, rakennus- yms. suunnitelmiin.
•    harjoittaa alaansa liittyvää tiedotus- ja koulutustoimintaa
•    järjestää talkoita ja asukaslähtöistä harrastustoimintaa
•    tekee tarkoitustaan edistävää yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

•    kerätä jäsenmaksuja ja järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä
•    perustaa rahastoja, joiden ohjesäännöt yhdistys kokouksellaan vahvistaa
•    omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
•    harjoittaa asukastupa toimintaa, hanke- ja projektitöitä, kioskikauppaa, järjestää myyjäisiä ja kirpputorimyyntiä sekä perustaa yrityksen
•    vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi kansainvälisiin, valtakunnallisiin ja paikallisiin jäsentensä etuja ajaviin liittoihin ja yhdistyksiin tai erota niistä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut ainakin kaksi kolmasosa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.

4 § JÄSENEKSI LIITTYMINEN JA JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka asuu yhdistyksen toiminta-alueella. Jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa taikka hakemuksella yhdistyksen puheenjohtajalle tai muulle yhdistyksen hallituksen jäsenelle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen toiminnassa ansioitunut jäsen voidaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä nimittää kunniajäseneksi. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen vuosikokous määrää jäsenmaksun kutakin vuotta varten erikseen varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Hallitus pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Luetteloon merkitään ainakin kunkin jäsenen täydellinen nimi ja asuinosoite.

5 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
kahden vuoden ajalta.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai jos hän ei enää täytä jäsenyyden ehtoja. Jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekemistä.

6 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8) muuta varsinaista jäsentä sekä sijaisuusjärjestyksessä kaksi (2) varajäsentä, joilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että puolet (1/2) muista jäsenistä ja varajäsenistä eroaa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat jäsenet valitaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Puheenjohtajan ollessa estynyt koollekutsujana toimii varapuheenjohtaja. Yhdistyksen hallituksen kokouksiin annetaan kutsu viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta joko kirjallisesti tai henkilökohtaisesti.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Uuden hallituksen tulee pitää järjestäytymiskokous kuukauden sisällä valinnasta.

Hallitus voi nimetä avukseen työryhmiä erikseen nimettyä tehtävää varten. Työryhmään tulee kuulua vähintään yksi (1) hallituksen jäsen.

Hallituksen varsinaisen jäsenen erotessa kesken toimikauden, varajäsen toimii hänen tilallaan toimikauden loppuun saakka.

Hallituksen tehtävä on:

•    valvoa, että toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä, yhdistyslakia ja yhdistyksen kokouksien tekemiä päätöksiä
•    johtaa yhdistyksen toimintaa ja toimeenpanna kokousten päätökset
•    hoitaa yhdistyksen taloutta ja hallintoa, joiden hoidosta se on vastuuvelvollinen yhdistyksen vuosikokoukselle
•    päättää jäsenten hyväksymisestä yhdistykseen
•    pitää jäsenluetteloa
•    laatia kalenterivuosittain yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
•    laatia kalenterivuosittain toimintasuunnitelma ja talousarvio
•    päättää kunniajäsenen nimittämisestä
•    valvoa asettamiensa työryhmien työskentelyä.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous on vuosikokous, joka pidetään joka vuosi helmi-maaliskuun aikana hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettavaa asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet (1/2) äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa arpa.
Sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen antamaan osoitteeseen.

8 § YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat.

1.    kokouksen avaus
2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.    esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6.    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7.    vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet, niiden perintäaika ja -tapa, toiminnantarkastajan, puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, toimikuntien vetäjien palkkiot, kokouspalkkiot sekä kulukorvaukset
8.    valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi
9.    valitaan muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
10.    valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi tai kaksi varahenkilöä
11.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.

9 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai hallituksen määräämä henkilö yksin.

10 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen sääntömääräistä vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kahta (2) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen vuosikokouksessa, jos esitys on tehty sääntöjen mukaisessa järjestyksessä, ja jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) läsnä olevista äänestykseen osallistuvista äänestää sen puolesta. Sääntömuutos on mainittava kokouskutsussa.

12 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistys purkautuu, jos kahdessa peräkkäisessä asiaa käsittelemään kutsutussa yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä niin päättää. Päätös toisen kokouksen ajankohdasta tulee tehdä ensimmäisessä asiaa käsittelemään koolle kutsutussa kokouksessa. Kokousten väliaika on vähintään yksi
(1) kuukausi. Yhdistyksen purkauduttua luovutetaan sen omaisuus yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

13 § MUUT MÄÄRÄYKSET

Siltä osin kuin nämä säännöt eivät sisällä erillisiä määräyksiä, noudatetaan yhdistyslain kulloinkin voimassa olevia määräyksiä.